Επενδυτικό Προφίλ

Χρονικός ορίζοντας επένδυσης

1.Πόσα χρόνια σκοπεύετε να επενδύσετε τα χρήματά σας;

2.Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εξαγοράσετε σημαντικό μέρος του κεφαλαίου σας μέσα στα πρώτα 5 χρόνια;

Επένδυση & οικονομική εικόνα

3.Σε ποιο βαθμό τα έσοδά σας καλύπτουν τα έξοδά σας;

4.Τι ποσοστό των αποταμιεύσεών σας αντιπροσωπεύει αυτή η επένδυση;

Ανάληψη επενδυτικού κινδύνου

5.Ποια από τις παρακάτω επενδύσεις θα επιλέγατε;
  •  
  • Μέση Ετήσια Απόδοση
  • Χαμηλότερη Απόδοση Έτους
  • Υψηλότερη Απόδοση Έτους

6.Ποια είναι η πιθανότητα να ρευστοποιήσετε την επένδυσή σας, εάν η τρέχουσα αξία της μέσα σε ένα μήνα μειωνόταν κατά 15%;

7.Ποια είναι η πιθανότητα να επενδύσετε τα χρήματά σας ακολουθώντας το ρεύμα της αγοράς ή συστάσεις μη ειδικών;

Επενδυτική εμπειρία

8.Πόσο καλά γνωρίζετε τις ομολογιακές επενδύσεις;

9.Πόσο καλά γνωρίζετε τις μετοχικές επενδύσεις;

10.Πώς θα χαρακτηρίζατε την επενδυτική σας εμπειρία συνολικά (ομολογιακές ή και μετοχικές τοποθετήσεις) μέχρι σήμερα;

Αποταμιευτικό Χαρτοφυλάκιο
Σχεδιασμένο για τους αποταμιευτές, oι οποίοι είναι ιδιαίτερα συντηρητικοί και δεν επιθυμούν να έχουν απώλειες κεφαλαίου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Μέσω του χαρτοφυλακίου αυτού επιδιώκουν την επίτευξη καλυτέρων αποδόσεων από τις κλασσικές τραπεζικές τοποθετήσεις, όπως προθεσμιακές καταθέσεις, έχοντας ταυτόχρονα άμεση ρευστότητα. Για το σκοπό αυτό ένα μικρό μέρος του χαρτοφυλακίου τους (20%) επενδύεται και σε ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια.

Συντηρητικό Χαρτοφυλάκιο
Έχει σχεδιαστεί για επενδυτές με μεσοπρόθεσμο χρόνο επένδυσης, οι οποίοι αναλαμβάνοντας λίγο υψηλότερο ρίσκο, μέσω της τοποθέτησης μικρού μέρους των χρημάτων τους σε ομολογιακά (10%) και μετοχικά (20%) αμοιβαία κεφάλαια, επιθυμούν να πετύχουν υψηλότερες αποδόσεις για το κεφάλαιό τους. Με τον τρόπο αυτό προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν τη σχέση επενδυτικού κινδύνου – απόδοσης, αποδεχόμενοι μικρές διακυμάνσεις βραχυπρόθεσμα.

Ισορροπημένο Χαρτοφυλάκιο
Είναι σχεδιασμένο για επενδυτές, οι οποίοι επιδιώκουν την επίτευξη σχετικά υψηλών αποδόσεων για το κεφάλαιό τους μακροπρόθεσμα, επενδύοντας σε ένα απόλυτα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μεσαίου ρίσκου. Οι τοποθετήσεις του περιλαμβάνουν σε ίδιο ποσοστό (1/3) αμοιβαία κεφάλαια διαθεσίμων, ομολογιακά και μετοχικά, με στόχο αφενός την ισορροπημένη διασπορά, αφετέρου την αξιοποίηση των ευκαιριών σε κάθε κατηγορία επένδυσης σε βάθος χρόνου.

Επιθετικό Χαρτοφυλάκιο
Το Επιθετικό Χαρτοφυλάκιο αφορά επενδυτές οι οποίοι συνδυάζουν επενδυτική εμπειρία, αποδοχή υψηλού κινδύνου, επιθυμία επίτευξης πολύ υψηλών αποδόσεων και μακροχρόνιο ορίζοντα. Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών του (70%) βρίσκεται σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια. Μέσω του χαρτοφυλακίου αυτού ένας επενδυτής έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε διάφορες μετοχικές αγορές του κόσμου, αποδεχόμενος παράλληλα υψηλή διακύμανση για το κεφάλαιό του.

Εάν επιθυμείτε πληροφορίες ή απαντήσεις σε ερωτήματά σας αναφορικά με παροχές που προσφέρουμε, παρακαλούμε συμπληρώστε και στείλτε την παρακάτω φόρμα.